Logá Dotácie

10 krokov k podpore

Národný projekt Zelená domácnostiam umožňuje domácnostiam získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Ako postupovať, aby ste poukážku mohli využiť, sa dozviete v nasledujúcich 10 krokoch.

 

 1. ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY A OSLOVTE ZHOTOVITEĽOV
  Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome, prípadne v bytovom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Informácie nájdete vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré sú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo je spoluvlastníkom bytového domu. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva. Či je vaša domácnosť oprávnená a pripravená na podanie žiadosti o poukážku, môžete konzultovať aj priamo s konzultantmi DomCentrum, s.r.o.
 2. OVERTE SI, AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE, JE PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ
  Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania.Základné výhody a obmedzenia jednotlivých druhov zariadení sú k dispozícii tu. Poradiť o vhodnosti druhu zariadenia sa môžete aj priamo s nami. Na webových stránkach a propagačných materiáloch nemusia byť uvedené všetky dôležité informácie.
 3. VYBERTE SI ZARIADENIE
  Vypracujeme Vám technický návrh a cenovú ponuku vyberete si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. V žiadosti si zo zoznamu zariadení zvolíte výrobcu a presný typ zariadenia.Ak do žiadosti o poukážku zvolené zariadenie uvediete, následne ho už nie je možné zmeniť. Poukážka je naň viazaná. Ak zariadenie nie je v termíne platnosti poukážky k dispozícii, poukážku nie je možné využiť.
 4. UZATVORTE ZMLUVU SO ZHOTOVITEĽOM
  Uzatvorte s nami zmluvu písomnou formou. Odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii SIEA zverejňuje na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Odporúčania pre domácnosti.
 5. NA VYPLNENIE ŽIADOSTI O POUKÁŽKU SA VOPRED PRIPRAVTE
  O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že bude možné zariadenie v požadovanom termíne nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť ju musí uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke.Žiadosť o poukážku sa vypĺňa prostredníctvom informačného systému. S vyplnením žiadosti Vám pomôžeme.
 6. AK ZÍSKATE POUKÁŽKU, DO 30 DNÍ JU TREBA UPLATNIŤ U ZHOTOVITEĽA
  Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA najneskôr do 30 dní od potvrdenia žiadosti o vydanie poukážky. Obe vyhotovenia zmluvy je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený.Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov, je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania, ktorý je uvedený na poukážke. Zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu.
 7. ZHOTOVITEĽ ZREALIZUJE INŠTALÁCIU
  Inštaláciu podľa vašich požiadaviek zrealizujeme najneskôr do termínu platnosti poukážky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.
 8. ODOVZDAJTE VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY ZHOTOVITEĽOVI
  Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybavíme my. Zaväzuje nás k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú sme podpísali pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu. Zhotoviteľovi odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti. Na faktúre a na doklade o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť pripojený aj podpis domácnosti.V prípade potreby sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu, rodiča alebo opatrovníka.
 9. ZHOTOVITEĽ POŽIADA O PREPLATENIE POUKÁŽKY
  Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky v stanovenom termíne od dátumu uvedeného na poukážke. Súčasťou povinných príloh sú aj fotografie z inštalácie zariadenia, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ.
 10. SIEA OVERÍ SPRÁVNOSŤ VÝDAVKOV, URČÍ VÝŠKU SKUTOČNE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A PREPLATÍ ZHOTOVITEĽOVI POUKÁŽKU
  SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti. Na faktúre musia byť výdavky členené podľa článku H. všeobecných podmienok podpory tak, aby SIEA mohla overiť vecnú oprávnenosť konkrétnych výdavkov a určiť výšku skutočne oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Aby bola poukážka preplatená, inštalácia musí byť  vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke. Zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť, nainštalovaný musí byť aspoň taký počet zariadení, ako je uvedený na poukážke. Súčasťou žiadosti je aj fotodokumentácia inštalácie, ktorú zhotoviteľ vkladá do informačného systému.