Logá Dotácie

Slnečné kolektory

  • Podporované môžu byť zariadenia na zabezpečenie ohrevu vody a podporu vykurovania
  • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
  • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
  • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)