Logá Dotácie

Podporované zariadenia

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam bude možné podporiť inštaláciu piatich druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenia z každého druhu. Rodinné domy sú oprávnenými žiadateľmi pri všetkých 5 druhoch zariadení, môžu teda požiadať o podporu viacerých druhov. Bytové domy môžu získať podporu iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu.

Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Pre podporované zariadenia platia špecifické požiadavky, z ktorých vyplýva, kedy je domácnosť oprávnená podporu na zariadenia využiť. Zároveň sú pre jednotlivé zariadenia určené konkrétne minimálne technické podmienky.

Na rozdiel od predchádzajúcich podporných mechanizmov sa nové príspevky nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému. Preto je dôležité poznať, čo je možné zaradiť medzi oprávnené výdavky. Posudzované výdavky zahŕňajú, dodávku a montáž zariadenia, všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok.

AKÉ ZARIADENIA SÚ PODPOROVANÉ PROSTRODNÍCTVOM DOMCENTRUM, s.r.o.?

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)