Logá Dotácie

Kotly na biomasu

  • Podporované budú kotly na pelety. Poukážku nie je možné využiť na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevenú štiepku
  • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
  • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
  • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
  • Inštaláciou kotla na biomasu musí byť nahradené zariadenie na spaľovanie tuhých fosílnych palív

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)